หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
อาชีพหลักของชาวตำบลคลองตำหรุ คือ
การทำ นาเกลือ เลี้ยงกุ้งธรรมชาติ และอีกส่วนหนึ่ง มีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ภูมิประเทศ
 
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเล พื้นที่เป็นดินเค็ม ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก มีคลองเดิม ชื่อคลองตำหรุ และมีแพรกสาธารณะประโยชน์
 
สถาบัน
และองค์กรทางศาสนา
     
  ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
  วัดในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    วัดบุญญราศรี
  ศาลเจ้า จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
    ศาลเจ้าแม่กวนอิม
    ศาลเจ้าพ่อทองดำ
    ศาลไทรฤทัยทิพย์
    ศาลพ่อปู่พ่อราษฎร์
    ศาลพ่อหลวง
 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
   
  งานประเพณีกองข้าว ประมาณเดือนพฤษภาคม
  งานประจำปีวัดบุญญราศรี ประมาณเดือนมีนาคม
  งานประเพณีสงกรานต์ (โครงการจัดกิจกรรมสร้างสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุ) ประมาณเดือนเมษายน
  งานประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน
  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม
 
การศึกษาในชุมชน
     
  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ
    โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ
  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    โรงเรียนวัดบุญญราศรี
  สถานศึกษาอื่นๆ
    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อมตะนคร)
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน
  ฤดูฝน
  ฤดูหนาว
การสาธารณสุขในชุมชน
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุ
  คลินิกเอกชน จำนวน 7 แห่ง
  อสม.
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การคมนาคม
     
  เส้นทางคมนาคมในพื้นที่มีทั้งหมด จำนวน 47 เส้นทาง ประกอบด้วย
    ถนน คสล. จำนวน 40 สาย
    ถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน 6 สาย
    ถนนลูกรัง 1 สาย
  สะพานในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง
  สะพานลอยคนข้าม จำนวน 4 แห่ง (อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ จำนวน 2 แห่ง)
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
ในเขตเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
ประปาในชุมชน
 
ใช้บริการน้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี
 
แหล่งน้ำ
 
มีลำคลอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  คลองตำหรุ
  คลองเกลือ
การสื่อสารในชุมชน
 
  ชุมสายโทรศัพท์คลองตำหรุ หมู่ที่ 3 จำนวน 202 เลขหมาย
  สำนักงานไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
   
  โรงแรม จำนวน 2 แห่ง
  ธนาคาร จำนวน 13 แห่ง
  โรงภาพยนตร์ (โลตัส) จำนวน 1 แห่ง
  สถานประกอบการร้านอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน
83 แห่ง
  สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม จำนวน 80 แห่ง
  สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
  สถานบริการแก๊ส จำนวน 2 แห่ง
  ศุนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
  ร้านค้าทั่วไป จำนวน 122 แห่ง
 
กลุ่มอาชีพ
   
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ได้มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยวิธีการในการให้ความรู้ อาทิ การฝึกอบรมแนะแนวอาชีพ การให้คำปรึกษาแนะนำ การทัศนศึกษาดูงานในท้องถิ่นอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพต่างๆ ดังนี้
  กลุ่มประมง
  กลุ่มอาชีพทำนาเกลือ
  กลุ่มเย็บผ้า เขียนลายผ้าบาติก
  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  กลุ่มประดิษฐ์ประเป๋าหนัง
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตำบลคลองตำหรุ ที่เห็นได้ชัดก็คือการทำนาเกลือ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานานแต่โบราณกาล ทำให้เกิดอาชีพการทำนาเกลือ และรูปนาเกลือ กังหันลม จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ตำบลคลองตำหรุ จึงมีคำขวัญของตำบลว่า "ประตูเมืองชล ตำบลทำเกลือ มากเหลืออุตสาหกรรม งามล้ำค่าป่าชายเลน"
 
การท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก
 
ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรู มีความอัศจรรย์ของธรรมชาติ ความสวยงามของบึงม่วงที่ซ่อนอยู่ในป่าลึก ด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ น้ำจืด-น้ำเค็ม บรรจบทำให้น้ำเป็นสีม่วง ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และชุมชน รวมถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เมี้ยน ที่ทำให้ผู้คนเดินทางมากราบไหว้ที่วิหารหลวงปู่เมี้ยนอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองคือเกลือสมุทร และรองลงมาคือ ปลาแดดเดียว เพราะเป็นสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ ของตำบลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมี OTOP เด่นประจำตำบลคลองตำหรที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มกางเกงผ้าไทย เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าไหม ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาเกลือ หมู่ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดบุญ หมู่ที่ 6 เป็นต้น
 
การท่องเที่ยวชมโลมา ตำบลคลองตำหรูเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีบริเวณติดกับอ่าวไทย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 6 จึงมีรายได้จากนักท่องเที่ยว โดยชาวบ้านในชุมชน จัดให้มีเรือบริการพานักท่องเที่ยวออกชมโลมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน และสามารถเช่าเรือออกไปชมความน่ารักของโลมา
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 1,507,834 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10