หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว 905 ลว. 6 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยาภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชมเชิงสร้างสรรค์ [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 923 ลว. 7 ก.พ. 2566 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งวดที่ 1)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 906 ลว. 6 ธ.ค. 2566 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว130 ลว.7 ก.พ. 2566 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 129 ลว. 6 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 6 หลักสูตร  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 904 ลว. 6 ก.พ. 2566 การประชุมให้แนวทางการจัดการการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กประถมวัย  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 128 ลว. 6 ก.พ. 2566 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 125 ลว. 2 ก.พ. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.4/ว 893 ลว.6 ก.พ. 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 896 ลว. 6 ก.พ. 2566 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 895 ลว. 6 ก.พ. 2566 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 892 ลว. 6 ก.พ. 2566 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 894 ลว. 6 ก.พ. 2566 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.4/ว126 ลว. 6 ก.พ. 2566 การประเมินผลสัมฤทะิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 891 ลว. 6 ก.พ. 2566 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 903 ลว. 6 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.5/86 ลว.3 ก.พ.2566 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว898 ลว.6 ก.พ. 2566 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.5/85 ลว.3 ก.พ.2566 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินกัน ปี 2565)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 128 ลว. 6 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 867 ลว 3 ก.พ. 66 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) [ เอกสาร1 ]  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.ว3555 ลว. 3 ก.พ. 2566 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว124 ลว.3 ก.พ.2566 โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 123 ลว. 3 ก.พ. 2566 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.1/ว 122 ลว 3 ก.พ. 2566 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.1/ว 117 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 3356 ลว. 2 ก.พ. 66 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 116 ลว. 2 ก.พ. 2566 ขอความอนุเคราะห์แจ้งคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1216/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดชลบุรี  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 115 ลว. 2 ก.พ. 2566 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
ชบ 0023.1/ว 114 ลว 2 ก.พ. 2566 เร่งรัดการกรอกข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริหารประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 482
 
   
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  
Khlong Tamru Subdistrict Municipality  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 499,105 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10