หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว 6722 ลว. 25 ก.ย. 2566 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 6733 ลว. 26 ก.ย. 2566 แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.5/25626 ลว.26 ก.ย.66 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.6/ว 6723 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Thailand Rabies Awards 2023)  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.5/25625 ลว.26 ก.ย.66 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.5/ว6732 ลว.26 ก.ย.66 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.6/ว 807 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะก่อนกำหนด  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 808 ลว. 26 ก.ย. 2566 กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/6731 ลว. 26 ก.ย. 2566 การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 6724 ลว. 25 ก.ย. 2566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 806 ลว. 26 ก.ย. 2566 กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 805 ลว. 26 ก.ย. 2566 การมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในระบรมราชินูปถัมภ์ [ เอกสาร1 ]  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.6/ว 6697 ลว. 25 ก.ย.2566 ขอส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยช้างป่า  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.5/634 ลว.26 ก.ย.66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.5/633 ลว.26 ก.ย.66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.5/632 ลว.26 ก.ย.66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.5/ว6694 ลว.25 ก.ย.66 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.4/ว 6695 ลว.25 ก.ย. 2566 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 802 ลว. 22 ก.ย. 2566 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.5/ว6693 ลว.25 ก.ย.66 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 803 ลว. 22 ก.ย. 2566 ขอส่งเกียรติบัตรการประกวดคลิปวิดิโอหัวข้อพลเมืองดี พลเมืองไทย ตามรอยพระยุคลบาท  [ 25 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.6/ว 804 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.2/ว 6648 ลว. 22 ก.ย. 2566 การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 797 ลว. 21 ก.ย. 2566 ขอจัดส่งแผนการจัดประสบการณ์ ป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/25236 ลว. 22 ก.ย. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 6647 ลว. 22 ก.ย. 2566 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 6646 ลว. 22 ก.ย. 2566 ขอขอบคุณในการดำเนินโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.5/ว801 ลว.22 ก.ย.66 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.3/ว 800 ลว. 22 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
ชบ 0023.6/ว 799 ลว. 22 ก.ย.2566 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565  [ 22 ก.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 527
 
   
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  
Khlong Tamru Subdistrict Municipality  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 734,745 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10