หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/29816 ลว. 6 พ.ย. 2566 อนุญาตให้เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จัดตั้งสถานธนานุบาล  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.4/ว 7754 ลว.6 พ.ย. 2566 มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7752 ลว.6 พ.ย.66 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างทางที่มีวงเงินงบประมาณต่อหนึ่งสัญญาตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว 7753 ลว. 6 พ.ย. 2566 การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 903 ลว. 6 พ.ย. 2566 โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว7724 ลว.3พ.ย.2566 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบต่อแบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคานและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว901 ลว.6พ.ย.2566 อความอนุุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการนำคำแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่ 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่มฯ ยกเว้นในสถานที่ที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ไปออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว7725 ลว.3พ.ย.2566 ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7727 ลว. 3 พ.ย. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7726 ลว. 3 พ.ย. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ที่ ชบ 0023.6/ว902 ลว. 6 พ.ย. 66 ประชาสัมพันธ์คู่มือสารเคมีเเละเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค  [ 6 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.4/ว 7723 ลว.3 พ.ย. 2566 แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7698 ลว.3 พ.ย.66 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภรคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7693 ลว 3 พ.ย. 66 ขอเชิญประชุมคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปลับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7696 ลว 3 พ.ย. 66 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นถิ่นอย่างยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 900 ลว 3 พ.ย. 66 ขยายระยะเวลาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 3 - 5  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7695 ลว 3 พ.ย. 66 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติิดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.4/ว 899 ลว.2 พ.ย. 2566 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลแนวเขตเทศบาลที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเล  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/701 ลว.1 พ.ย.66 การเบิกจ่ายเงินอุุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (เงินกัน ปี พ.ศ. 2566)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
ชบ0023.5/700 ลว.1 พ.ย.66 การเบิกจ่ายเงินอุุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (เงินกัน ปี พ.ศ. 2566)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/699 ลว.1 พ.ย.66 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพะากิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (เงินกัน ปี พ.ศ. 2566)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7675 ลว.2 พ.ย.66 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ 28930 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีถ่ายโอนอนามัยเฉิลมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 894 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว 7625 ลว. 31 ต.ค. 2566 การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 2 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7657 ลว.1 พ.ย.66 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7656 ลว.1 พ.ย.66 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 7655 ลว. 1 พ.ย. 2566 รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.4/ว 7654 ลว.1 พ.ย. 2566 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว 29492ลว. 1 พ.ย. 2566 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 135กลับต้นสังกัด  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 527
 
   
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  
Khlong Tamru Subdistrict Municipality  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 788,238 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10