หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว 898 ลว. 1 พ.ย. 2566 ขอส่งลิงก์การประชุมหารือติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว 7624 ลว. 31 ต.ค. 2566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว 7612 ลว. 31 ต.ค. 2566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 897 ลว. 1 พ.ย. 2566 บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 5  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 895 ลว. 31 ต.ค. 2566 แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้สิทธิการจัดสรรพื้นที่ทดแทนรายเดิม ที่ถูกตัดสิทธิจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดแบบซิลลัส ซีเรียส ในผลการตรวจนมโรงเรียน  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 7653 ลว. 1 พ.ย. 2566 เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว892 ลว.31 ต.ค.66 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7611 ลว.31 ต.ค.66 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2566  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.5/29359 ลว.31 ต.ค.66 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 พ.ย. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7609 ลว. 31 ต.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว891 ลว.31 ต.ค.66 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว 7608 ลว. 31 ต.ค. 2566 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน คำตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7546 ลว. 30 ต.ค. 2566 การสำรวจข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.4/ว 7545 ลว.30 ต.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 888 ลว. 30 ต.ค. 2566 แจ้งการหยุดส่งนมของ สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 883 ลว. 27 ต.ค. 2566 เร่งรัดติดตามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7517 ลว. 27 ต.ค. 2566 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7544 ลว.30 ต.ค.66 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7543 ลว.30 ต.ค.66 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7542 ลว.30 ต.ค.66 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/29018 ลว.30 ต.ค.66 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7541 ลว.30 ต.ค.66 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/28929 ลว. 29 ต.ค. 2566 ขอเชิญประชุมหารือติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7516 ลว. 27 ต.ค. 2566 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาคครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/28925 ลว.27 ต.ค.66 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว881 ลว.27 ต.ค.66 การนำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/686 ลว. 26 ต.ค. 2566 การปฏิบัติหน้าที่แทนของพนักงานสถานธนานุบาล  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว880 ลว.27 ต.ค.66 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ค่าธรรมเนียมด้านน้ำบาดาล เดือนกันยายน 2566)  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว879 ลว.27 ต.ค.66 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ เดือนกันยายน 2566)  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 876 ลว. 27 ต.ค. 2566 แจ้งโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 527
 
   
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  
Khlong Tamru Subdistrict Municipality  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 788,351 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10