หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว 875 ลว. 27 ต.ค. 2566 การขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2567 รุ่นที่ 2  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 874 ลว. 27 ต.ค. 2566 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)  [ 27 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว 7460 ลว. 25 ต.ค. 2566 แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว 7459 ลว. 25 ต.ค. 2566 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม)  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7374 ลว. 20 ต.ค. 2566 การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7372 ลว. 20 ต.ค. 2566 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7426 ลว. 24 ต.ค. 2566 การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 7458 ลว. 25 ต.ค. 2566 การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/28612 ลว. 24 ต.ค. 2566 สำรวจติดตามความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 873 ลว. 24 ต.ค. 2566 การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.1/ว 872 ลว 24 ต.ค. 2566 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.1/ว 7425 ลว 24 ต.ค. 2566 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 870 ลว. 24 ต.ค. 2566 การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ .2566  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.2/28611 ลว. 24 ต.ค. 2566 การดำเนินการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว 7424 ลว. 24 ต.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม - กันยายน 2567  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/683 ลว. 24 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 1  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.2/ว7353 ลว 19ต.ค. 2566 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7423 ลว. 24 ต.ค. 2566 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี งปม. พ.ศ. 2567  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 871 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสารค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID - 19  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7375 ลว 20 ต.ค. 66 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Fire Department Standard)  [ 20 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 869 ลว 20 ต.ค. 66 สำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2565  [ 20 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7373 ลว 20 ต.ค. 66 การดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด  [ 20 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7371 ลว.20 ต.ค.66 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  [ 20 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว868 ลว.20 ต.ค.66 การส่งแบบประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.6/ว 867 ลว. 20 ต.ค. 66 รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ  [ 20 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.3/ว 7355 ลว. 19 ต.ค. 2566 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7354 ลว.19 ต.ค.66 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว866 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.5/ว7325 ลว.18 ต.ค.66 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
ชบ 0023.1/ว 7324 ลว 18 ต.ค. 2566 การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 527
 
   
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  
Khlong Tamru Subdistrict Municipality  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 788,264 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10