หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
 
 
LPA ปี พ.ศ.2566
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
หน่วยที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน
หน่วยย่อยที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ URL คำอธิบาย
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม
3. การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
4. การขออนุมัติใช้เงินสะสม/การได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ
หน่วยย่อยที่ 2 แผนชุมชน
2. เทศบาล/เมืองพัทยานำแผนชุมชนนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565
ข้อ URL คำอธิบาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลและเมืองพัทยา เฉพาะปี พ.ศ.2565
หน่วยที่ 2 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
ข้อ URL คำอธิบาย
1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้ง
2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองท้องถิ่น
4. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คู่มือสำหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น
2. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุมบริการอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
3. เอกสารประเมินความพึงพอใจ
4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /Facebook/Line
5. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)
ข้อ URL คำอธิบาย
1. แบบประเมินความพึงพอใจฯ
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ที่สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
2. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผล การดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบ
4. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่าย การประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
5. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หน่วยที่ 3 ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
7. การจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ URL คำอธิบาย
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด แบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6
3. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี
4. เอกสารหลักฐานแสดงที่มาในการประเมินความเสี่ยง เช่น รายงานการประชุม หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของสานัก/กอง
8. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ URL คำอธิบาย
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
2. กฎบัตรที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ กฎบัตร หน่วยรับตรวจทราบ
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสอบทาน ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. แผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6. รายงานผลการตรวจสอบ
7. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผล การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
   
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  
Khlong Tamru Subdistrict Municipality  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 734,681 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10