ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
การท่องเที่ยว ( 3 )
42.86%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
14.29%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 3 )
42.86%