หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ระเบียบ/
กฏหมาย
ระเบียบ/
กฏหมาย
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 
 
News
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ 😊 เต็มใจให้บริการค่ะ/ครับ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.คลองตำหรุ
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เท่าเทียมสิทธิเข้าถึง
การรักษาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล "
 
 
 
 
พันธกิจ
 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
    พัฒนา EEC ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีกฎหมาย องค์กรดำเนินการ และมีภารกิจชัดเจน ของการพัฒนาเชิงพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต
    ให้ความสำคัญกับการสั่งสมและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม
    ดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง ภาครัฐ - เอกชน - ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
    ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุตามเป้าหมายของประเทศ
    จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์
    กำหนดการใช้ประโยขน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพ และศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    พัฒนาเมืองให้ความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวกปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า และส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
   
กลยุทธ์
   
  ส่งเสริม พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ด้วยความเสมอภาค
  ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพพนักงานครูบุคลากรทางการรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และเฝ้าระวังอาชญากรรม
  ส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
  ส่งเสริม และสนับสนุนอนุรักษ์เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
   
กลยุทธ์
   
  พัฒนาถนน สะพาน ทางท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล
  ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน
  ขุดลอกคลอง แพรก และลำรางระบายน้ำไม่ให้ตื้นเชิน ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้ง 5 ชุมชน
  จัดให้มีแหล่งน้ำและระบบประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทั้ง 5 ชุมชุน
  ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ราชการให้พร้อม และเอื้อต่อการจัดบริการสาธารณะน้ำทะเลหนุน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
กลยุทธ์
   
  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/บำบัดน้ำเสีย และมลพิษอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  ปลูกจิตสำนึกเต็ก เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
  อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
   
กลยุทธ์
   
  พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคลากร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาระบบการทำงาน และให้บริการประซาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชน ให้มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
 
   
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  
Khlong Tamru Subdistrict Municipality  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ติดต่อ
 
  เพิ่มเติม
 
     
  เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
  โทรศัพท์ : 038-145-666
  โทรสาร : 038-145-682
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ
    จำนวนผู้เข้าชม 1,507,797 เริ่มนับ 12 ต.ค. 2565
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
    แผนผังเว็บไซต์
     
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10